DOK.REVUE

Jediný český časopis o dokumentu

Co říkají první věty

Blog

Co říkají první věty

6. 8. 2015 / AUTOR: Andrea Slováková
Napsat opravdu dobrou první větu je umění. Koláž představuje bakalářské a diplomové práce o dokumentární kinematografii prostřednictvím jejich prvních vět

Napsat opravdu dobrou první větu je umění. Kurzy akademického psaní někdy nabízí zcela přesné návody – uveďte základní informace o analyzovaném díle včetně titulu a autora, doby a země původu; uveďte hlavní téma textu a předmět výzkumu; první věta práce by měla popsat její cíl (aby byl příspěvek efektivní, musí směřovat k jednomu cíli) – to jsou nejčastěji opakované principy v pomůckách a sylabech k přípravě odborného textu. V žurnalistice lze na proměně podob a rolí prvních vět článků různých žánrů sledovat proměny čtenářských návyků s rozšířením online médií. Umění první věty – anglicky opening sentence, tedy doslova věta, která text čtenáři (a čtenáře textu) otevírá – je v beletrii trýzní i radostí velkých autorů od nepaměti.

Jedna z mých oblíbených prvních vět otevírá nedostižnou knihu Přestořeč Věry Linhartové:

„Připadl mi tentokrát nadobyčejně těžký úkol – vyprávět o lidech, kteří mne dosud obklopují stejně, jako byli kolem mne po celou tu dobu, zahrnutou v mém vyprávění; – a o událostech, které lze sotva rozlišit od bezprostředně předchozích – skoro by bylo lze říci: příčin – k událostem nynějším, nebo i těch, na jejichž další průběh dosud čekám.“

Můžete se podívat na první věty známých románů v infografice zde, každý si nepochybně vzpomene na památné věty sobě drahých knížek. V následující koláži1) jsou shromážděny první věty bakalářských a diplomových prací, které vznikly na českých vysokých školách v letech 2012–2015 na téma z oblasti dokumentární kinematografie2). Kromě tematických náznaků či osobních motivací je na mnoha konkrétních příkladech vidět, že i úkol zformulovat téma či cíl je značně nelehký.

 • Jedním z nejproslulejších případů mystifikace veřejnosti uměleckým světem bylo slavné rozhlasové vysílání z roku 1938, v němž Orson Welles zrežíroval Válku světů od H. G. Wellse natolik přesvědčivě, že náhodní posluchači, kteří nestihli začátek pořadu, nabyli přesvědčení, že se koná mimozemská invaze.
 • Vojtěch Jasný letos na podzim oslaví osmaosmdesáté narozeniny a stále plánuje natáčení nového filmu.
 • Bakalářská práce je zaměřená na analýzu mediálních výstupů, jejichž předmětem je mediální obraz Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět.
 • Tato diplomová práce se zabývá filmovou kulturou a její podporou ze strany státu v České republice (dále jen ČR).
 • Dokumentární film je nerozlučnou součástí filmového umění.
 • Filmy Víta Klusáka a Filipa Remundy, a zejména tedy Český sen, mnozí považovali (a mnozí bohužel dosud považují) za svého druhu travestii, po povrchu klouzající frašku či balancování na hraně mezi trapností a sílou zachyceného a často i zinscenovaného nebo alespoň dobře připraveného okamžiku.
 • Specifika tematického vývoje na základě vlastního dokumentárního filmu je svým výkladem prací produktovou, jejímž výsledkem bude dokumentární film.
 • Tvorba dokumentárního filmu představuje ne vždy jednoduchý proces.
 • Dokumentární film je specifický žánr, který je (především) založen na autorském pohledu na svět.
 • Primárním úkolem mé praktické bakalářské práce je tvorba audiovizuálního díla – dokumentu, přesněji řečeno dokumentárního portrétu - medailonu.
 • Milan Maryška je významná postava českého dokumentárního filmu.
 • Tato tvůrčí diplomová práce se dělí na dvě části.
 • Ústřední tématikou této práce, jak již název napovídá, je dokumentární film v návaznosti na filmové festivaly v České republice, konkrétněji po roce 1990.
 • V rámci integračního procesu a budování Evropské unie (dále EU), jak ji známe dnes, hrály zpočátku hlavní roli zejména ekonomická spolupráce a budování vnitřního trhu, tedy naplnění hlavního cíle Římských smluv z roku 1957.
 • Bakalářská práce si klade za cíl porovnat dva unikáty světové kinematografie, snímek Muž s kinoaparátem (1929) a Koyaanisqatsi (1983).
 • Na úvod úvodu bych ráda napsala, že nejsem nikdy nebyla příliš úvodový typ.
 • Dobrovolní hasiči jsou jednou z mála ozvěn minulosti v České republice.
 • Diplomová práca rieši žánrové kombinácie v dokumentárnej tvorbe na základe vlastného filmu.
 • V samém úvodu diplomové práce bych ráda objasnila osobní motivaci, která mě vedla ke zvolenému tématu, a postupný vývoj od diváckého entuziasmu k odbornému pohledu.
 • Téma, ktorou sa zaoberá bakalárska práca sa týka faktorov ovplyvňujúcich distribúciu autorských dokumentárnych filmov na Slovensku.
 • Nesporným kvalitám dokumentárního díla režisérské osobnosti Drahomíry Vihanové se dostalo vyšší míře pozornosti až v posledních letech.
 • Motivací pro napsání této bakalářské práce je zejména dlouhodobý pohled veřejnosti na poker jakožto na hazardní, návykovou hru.
 • Ve své bakalářské práci se zabývám výrobou dokumentárních filmů v České republice.
 • Vývoj a pokrok v komunikačných a výrobných technológiách prináša v posledných rokoch špičkové produkty primárne určené pre vedu a vývoj i do filmového priemyslu.
 • Už od základu se dá předpokládat, že film je manipulativní sám o sobě.
 • Je dávno známe, že pomocou strihovej skladby, jej pravidiel a zaužívaných konvencií je možné divákovi predostrieť nekonečné množstvo možností výkladu obsahu daného diela.
 • K práci s kamerou jsem se dostal skrze volitelný kurz Rodriga Moralese, který jsem absolvoval v rámci studia.
 • Ministranti, jak už napovídá překlad latinského slova ministrantessloužící, jsou pomocníci u oltáře v křesťanské liturgii.
 • Miroslav Zikmund a Jiří Hanzelka se nesmazatelně vepsali do historie a formování českého knižního cestopisu.
 • Dokumentární film je dnes jedna z kapitol kinematografie, která se rozpíná a proniká do různých směrů života lidí.
 • Vo svojej bakalárskej práci sa zaoberám zobrazením rodiny, detí a mládeže tzv. „budovateľskej generácie“ v sociálnom dokumente slovenskej tvorby v časovom období 50.-60. rokov.
 • Steve Carell v úlohe Michaela Scotta, manažéra v papierenskej firme v malom americkom mestečku Scranton, sedí za stolom, hľadí priamo do kamery a vysvetľuje, prečo si myslí, že je obľúbeným šéfom medzi svojimi podriadenými.
 • Lokální dějiny jsou významnou součástí národních dějin.
 • Tisková zpráva Institutu dokumentárních filmů vydaná dne 13. 12. 2011 informuje, že v roce 2011 bylo do českých kin uvedeno devatenáct dokumentárních filmů.
 • V předkládané bakalářské práci se zabývám českou krátkometrážní produkcí průmyslových filmů v 50. letech.
 • Od přelomového roku 1990 prošel dokumentární film značným vývojem.
 • Přídavné jméno documentaire se poprvé objevilo v roce 1879 v jednom vydání slovníku francouzského jazyka uspořádaného Émilem Littré.
 • Smazávání rozdílu mezi fakty a fikcí se zdá být jedním z dlouho trvajících trendů ve filmu, literatuře a televizi.
 • Předkládaná diplomová práce je prací produktovou, jejímž výstupem je vlastní dokumentární film Hledání ženského hlasu.
 • Tato bakalářská práce se zabývá životem Leni Riefenstahl, všeobecně nadané, neskutečně cílevědomé a až hyperaktivní ženy, která je v dnešní době pro většinu lidí vzhledem k všeobecné zálibě v poměrně tabuizovaných a kontroverzních tématech známá spíš jako Hitlerova filmařka.
 • Předmětem této diplomové práce je environmentálně edukační interaktivní dokumentární film zachycující životní cyklus PET láhve.
 • Pro svou závěrečnou diplomovou práci jsem se rozhodla zpracovat dokumentární film.
 • Výsledkom praktickej diplomovej práce je dokumentárny multiportrét.
 • Hlavním cílem této práce je představit dokumentární formu českých dokumentaristů Víta Klusáka a Filipa Remundy.
 • Dokumentární film Svatba neplatí?! je tvůrčí částí praktické bakalářské práce.
 • V předkládané bakalářské diplomové práci sleduji změny v životní úrovni a životním stylu v československé poválečné společnosti skrze jejich odraz v dobové filmové produkci.
 • Dokumentární film v kinematografickém prostoru vždy pokrýval menšinovou část.
 • Mezi Ruskem a Čečenskem přetrvává již od 18. století ne příliš přátelská atmosféra, doprovázená sociálními nepokoji, válkami, nenávistí a krátkými obdobími klidu.
 • V současné době se ve školním prostředí nabízí velký prostor pro využití audiovizuální techniky ve výuce.
 • Film, jako jiné druhy umění a to ať se jedná o umění čistě vizuální nebo zvukové, je vždy závislé na cílovém respondentovi, respektive jednotlivci či skupině, které je dané dílo určeno.
 • Během posledního ročníku Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů v Jihlavě v roce 2012 (dále také Jihlavský festival), proběhl panel pořádaný Českou televizí (dále jen ČT) na téma „Budoucnost veřejnoprávních televizí ve střední Evropě“.
 • Filmové festivaly si bezesporu vybudovaly své pevné místo v evropské kulturní tradici.
 • Následující práce předkládá teorii reflektující proměnu podoby dokumentárního filmu, a to zejména ve vztahu k autorovi a jeho autorskému přístupu, jejž vzhledem k zobrazované látce volí.
 • Ve své práci se budu zabývat odkazem filmového režiséra a kameramana Jana Špáty, který zaujímá v československém dokumentárním filmu svébytné postavení.
 • Dokumentární film je velice široká oblast kinematografie, která má základy už na samém počátku vývoje filmu.
 • Tato bakalářská diplomová práce se bude zabývat propojením dvou rozdílných filmových oblastí, dokumentu a narativního filmu.
 • V předkládané bakalářské práci se zabývám filmovou propagací zemědělství mezi lety 1946–1960.
 • V roce 2012 se nejen v České republice, ale i v celé Evropě a v konečném důsledku v celém světě nacházíme již několikátý rok (od roku 2008) ve vleklé hospodářské krizi - a jestli ne v krizi, tak alespoň v recesi.
 • Petr Zelenka patří od počátku 90. let mezi výrazné osobnosti české kinematografie.
 • V poválečném Československu dochází k několika institucionálním změnám, podmíněným zejména nástupem komunistické strany k moci, které ovlivnily podobu národní filmové produkce.
 • Tato bakalářská práce je prací produktovou.
 • Současná dokumentární tvorba nejenže proniká z kin a festivalů na internet, kde nachází nové možnosti šíření a distribuce, ale také se v online prostředí začíná často dosti podstatně měnit její jazyk.
 • S Miroslavem Buriánkem jsem se osobně seznámila v roce 2009, když jsem sbírala materiál k bakalářské práci.
 • V době, kdy český dokumentární film slaví úspěch jak doma, tak za hranicemi, je zajímavé se ohlédnout zpět a prozkoumat jeho starší období.
 • Ve své bakalářské práci se věnuji aktuálním trendům v oblasti filmové distribuce a to zejména distribuci prostřednictvím internetu.
 • Dokumentární film lze v dnešní době chápat jako jistou formou vzdoru proti konvencím komercionalizovaného mediálního trhu, jak je patrné ze slov jednoho z nejvýznamnějších současných teoretiků nonfikčního filmu Billa Nicholse.
 • Dokumentární film je často opomíjenou oblastí filmové tvorby, která dnes českou kinematografii v zahraničí paradoxně reprezentuje více než tvorba hraná.
 • Cílem této práce je porozumět tomu, jak vnímají rodičovství matky a otcové dnešních malých dětí.
 • Film a fotografie jsou významnými fenomény dnešní doby.
 • Cílem této bakalářské práce je zmapování oblasti dokumentární tvorby, respektive dokumentárního filmu a to nejprve v historickém kontextu vývoje tohoto tématu a následně prozkoumat roli dokumentárních filmů v kulturně-společenských souvislostech.
 • Tématem práce jsou sociologické aspekty v dokumentárních filmech Věry Chytilové.
 • V této práci se primárně zabývám dokumentárním filmem, který mi slouží jako východisko, v jehož perspektivách jsem přistupovala k vlastní praktické části bakalářské práce.
 • Vnímání filmového díla – filmového jazyka, je specifickým a velmi křehkým procesem, stejně jako jeho zaznamenávání – „chytání“ prostřednictvím za tím účelem vzniklých přístrojů.
 • Cílem této práce je definovat autorskou estetiku vybraných dokumentaristů.
 • V naší práci se budeme věnovat dvěma tématům, které spolu na první pohled nesouvisí.
 • Česká republika od roku 1989 prešla veľkou transformáciou, ktorá ovplyvnila jej vzťah ku zvyšku sveta.
 • Obraz Němce v československém dokumentárním filmu dozajista není fenoménem, který by existoval bez návaznosti na dlouhé historické povědomí o českém potýkání se a stýkání s německým živlem.
 • Každou epochu televizního vysílání lze charakterizovat trendy, které ji doprovázely.
 • Pojednávání o dokumentárním filmu jako metodě vizuální sociologie může mít mnoho podob.
 • Koncepce globálního rozvojového vzdělávání v České republice vychází z cílů vzdělávací soustavy, a to především z cíle „výchova k partnerství, spolupráci a solidaritě v evropské i globalizující se společnosti“, o němž se můžeme dočíst v Bílé knize.
 • Motivaci stojící na pozadí volby tématu mojí bakalářské práce popisuji stručně jako osobní blízkost a sympatie, které k olomouckému i jihlavskému festivalu dokumentárních filmů chovám, s vyústěním v oborové zaujetí.
 • Málokterá důležitá událost dnešního světa unikne pozornosti médií, málokdy se díky jejich všudypřítomnosti, okamžitosti a naléhavosti nedozvíme o něčem, co může mít pro nás, naši komunitu, stát či dokonce celý kontinent zásadní vliv.
 • Za dobu své existence se festival Jeden svět, projekt neziskové organizace Člověk v tísni, etabloval jako významná společenská a kulturní událost s vysokou návštěvností.
 • Tato diplomová práce se zabývá problémem zrychlování, které se projevuje ve všech oblastech lidského života a výrazně na ně působí a proměňuje je.
 • Není třeba kulis a zápletky, není třeba profesionálních herců.
 • „Třináctá komnata symbolizuje místo ukrývající tajemství.
 • Filmový festival Febiofest patří mezi nejvýznamnější filmové události v České republice.
 • Tato diplomová práce je zaměřena na diskurz současných politických dokumentů a způsoby, jakými jsou v těchto dokumentech konstruovány významy.
 • Cílem této diplomové práce je vymezit základní strategie, jimiž je uchopen a zpracován materiál rodinného filmu v kompilačních dokumentárních filmech Pétera Forgácse, Jana Šikla a Marka Šulíka, a zároveň nastínit způsob, jakým tyto strategie ovlivňují a usměrňují možnosti sledovaných filmů komunikovat sledované historické období a zároveň tematizovat nebo problematizovat možnosti historické reprezentace.
 • V bakalářské práci se zaměřuji na zachycení a prezentaci atentátu na říšského protektora R. Heydricha, spáchaného v Praze roku 1942, v československé a české filmografii po roce 1989.
 • Moje motivace pro tento výzkum je zakořeněna v mých vlastních zájmech a praktických zkušenostech: studium a praxe v oboru grafického designu; studium animace; experimenty v hraničních oblastech audiovize na FAMU CAS; animace sekvencí, které doplňují dokumentární film.
 • Film sestávající se z mluvících hlav se stal v našem diskursu synonymem filmu přinejmenším neinvenčního.
 • Umění dokumentárního filmu umožnilo experimentovat a rozvíjet potenciál skládání záběrů tak, aby se výsledný dojem maximálně přiblížil dojmu vyvolaného bezprostřední skutečností. 
 • Cílem diplomové bakalářské práce na téma Produkční firma endorfilm s.r.o. na pozadí české kinematografie je vyzkoumat možnosti výroby filmového díla v podmínkách současné české kinematografie a porovnat je s modelem fungování jedné konkrétní produkční společnosti.
 • Snažím se osvojit si úhel pohledu.
 • Konspirační dokument je poměrně úzký specifický žánr dokumentární tvorby.
 • Olga Sommerová spolu s Helenou Třeštíkovou patří mezi nejvýznamnější české dokumentaristky, dnes už lze také říci „klasiky“ tohoto filmového žánru.
 • „Diskurs může být navenek takovou nepatrností, jak je jen libo, nicméně zákazy, které ho postihují, zjevují velice brzo a velice rychle jeho vazbu na touhu a na moc.
 • Dokumentární film byl prvním filmovým žánrem již v počátcích kinematografie, kdy záběry bratří Lumiérů příjezdu vlaku na nádraží, rodinné snídaně či bourání zdi odstartovaly zrod kinematografie.
 • Představte si dokument, který vypráví příběh ze života lví smečky na pozadí dlouhotrvajícího katastrofického sucha kdesi v srdci Tanzanie.
 • Výstupem bakalářské práce je dokumentární portrét „Až do oblak!“.

Poznámky

1) Jedná se o první věty bakalářských a diplomových prací z různých oborů a fakult Univerzity Karlovy v Praze, Masarykovy univerzity v Brně, Palackého univerzity v Olomouci, Akademie múzických umění v Praze a Filmové akademie Miroslava Ondříčka v Písku. Soupis prací je k dispozici v CDF. Věty jsou uvedeny v původním znění (tato část textu tedy neprošla redakční jazykovou korekturou). Vzhledem k charakteru textu, který je found footage koláží, a jeho kompaktnosti neuvádíme jména studentů.

2) Centrum dokumentárního filmu v Jihlavě připravilo výzkum zaměřený na pozici, způsob tematizace a metodologické zpracování témat z oblasti dokumentární kinematografie, který se zaměřuje na konkrétní témata, použité metodologie, analyzované i citované filmy a referenční literaturu. Základní výsledky výzkumu byly prezentovány na letošním MFF KV a podrobnější zpráva vyjde v září 2015.