DOK.REVUE

Jediný český časopis o dokumentu

Filmová výchova konečně pro všechny?Filmouka: průvodce světem filmu a audiovize. Zdroj filmouka.cz

Nová kniha

Filmová výchova konečně pro všechny?

13. 3. 2024 / AUTOR: Petr Pláteník

Jak vznikala první učebnice filmové a audiovizuální výchovy? Pro koho přesně je? Hlavní editor Petr Pláteník přibližuje tvůrčí proces i doprovodné materiály, které se k Filmouce váží. 

Říká se: Dej učiteli učebnici a bude podle ní učit. Jde samozřejmě o zjednodušené prohlášení, navíc dost neuctivé k učitelskému povolání a celému vzdělávacímu procesu. Že ale hrají právě učebnice a učební materiály v systému českého školství významnou roli, nemůžeme popřít. Ostatně i autoři Hlavních směrů revize RVP pro základní vzdělávání označili právě učebnice spolu s přijímacím řízením na střední školy jako jeden z vnějších faktorů, který podstatně ovlivňuje podobu našeho (nejen) základního vzdělávání.

U oboru filmové a audiovizuální výchovy byla potřeba kvalitní učebnice pociťována obzvlášť silně, protože u nás, vyjma vysokého školství, zatím bohužel nemá vybudovanou dostačující institucionální ani didaktickou základnu. A proto vznikla Filmouka: Průvodce filmem a audiovizí. Jde o první ucelený učební materiál tohoto typu pro 2. stupeň základních škol a odpovídající ročníky víceletých gymnázií. Zároveň je možné některé části využívat i na nižších nebo naopak vyšších stupních škol.

<b>Filmouka: průvodce světem filmu a audiovize</b>. Zdroj filmouka.cz

Jak výuku o filmu začlenit mezi další obory?

V takovémto doslova pionýrském úsilí se autorský kolektiv, čítající sedm lidí, mohl opřít v první řadě o své pedagogické a odborné zkušenosti. Dále pak o inspiraci již existujícími, především zahraničními materiály obdobného rázu. Hned na začátku jsme stáli před výzvou, co ze širokého spektra poznatků filmově teoretických, historických, případně z okruhu audiovizuálních a mediálních věd do takového úvodového materiálu vůbec zahrnout. A jak korpus informací strukturovat, rozdělit do smysluplných celků. Naštěstí jsme neocenitelnou oporu našli v již existujícím kurikulu oboru filmová a audiovizuální výchova, jak byl zformulován v dosavadním Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělání.

Přístup ke zpracovávané látce pak do velké míry určovalo naše vědomí, že je edukace v audiovizi mezi nejširší veřejností stále nerozvinutá, ať už do ní počítáme učitele, žáky nebo jejich rodiče. Pokud jsme chtěli co nejplynuleji včlenit náš obor do soustavy kanonizovaných předmětů, museli jsme vycházet ze souvisejících vědomostí a dovedností, kterými především žáci už disponují. Proto najdete ve Filmouce delší pasáže, či dokonce celé kapitoly, které nepojednávají problematiku filmu a audiovize přímo. V nich řešíme například otázky související s filmovým obrazem, zvukem nebo vyprávěním na základě látky vyučované v hodinách výtvarné, hudební nebo literární výchovy.

"O pohyblivém obrazu nelze vyučovat bez audiovizuálních ukázek."

Film v sobě propojuje podněty a postupy jiných uměleckých druhů. I díky tomu můžeme seznamovat žáky s procesem tvorby jako sledu úkonů při práci na složce obrazové, zvukové, architektonické, pohybové ad. Tomuto tématu jsme ostatně věnovali jednu celou kapitolu. Netýká se to jen filmové tvorby v úzkém vymezení, do Filmouky zařazujeme i kapitoly tematizující diváctví nebo takzvanou filmovou kulturu v širším slova smyslu. Před hloubkou a šíří předávaných informací dáváme přednost tomu, aby již existoval základ ve zkušenosti žáků (a učitelů) stejně jako ve vědomostech nabytých v hodinách jiných vzdělávacích oborů.

Internetový portál i metodická příručka

Protože jde o první učebnici filmové a audiovizuální výchovy u nás, už ve fázi přípravných prací jsme museli řešit další velké dilema: Nejde vyučovat o určitých aspektech umění pohyblivého obrazu bez využití audiovizuálních ukázek. A tak získala naše tištěná textově-obrazová publikace multimediální rozšíření v podobě navazujícího internetového portálu. Zde jsou umístěny ukázky pořízené z fondů DAFilms, FAMU Films a Národního filmového archivu. Ale nejen to. Doplňujeme je o rozšiřující úkoly a cvičení, jež jsou primárně zaměřená na vzdělávání v oblasti audiovize, ale také podněcují k uvědomování si souvislostí s látkou jiných oborů.

 

Ještě v přípravné fázi jsme učinili jedno zásadní rozhodnutí, které výrazně ovlivnilo výslednou podobu publikace a vyžádalo si její další textové rozšíření. Do Filmouky jsme zapojili průvodcovské postavy s volným průběžným příběhem, které oslovují individuálního čtenáře. Celý koncept jsme tak posunuli do podoby populárně-naučné encyklopedie. Přitom ale musela být zachována využitelnost ve vyučovacích hodinách formou učebnice. Tomu nahrává rozparcelování textů do bloků s hlavními a rozšiřujícími informacemi, cvičeními, doplňujícími úkoly nebo pojmovým aparátem. Hlavně ale v návaznosti na Filmouku vzniká metodická příručka, která obsahuje rozšiřující informace pro učitele, výsledky cvičení nebo tipy na aktivity využitelné v hodině. Momentálně si na webu filmouka.cz můžete prohlédnout ukázkovou kapitolu. Již brzy tam ale bude zdarma ke stažení metodická příručka celá.

Úsilí celého autorského kolektivu, ke kterému musíme připočíst příspěvek grafického týmu v čele s Lucií Římákovou a ilustrátory Jaromírem 99 a Davidem Izajem, směřuje k jednomu jedinému cíli: Vzdělávat v oboru audiovize kohokoli, kdo o to má zájem, doma i ve škole. Chceme ukázat, že navzdory často intenzivní i extenzivní divácké zkušenosti ví o tomto umění i médiu spousta z nás vlastně stále málo. Na druhou stranu ale díky řadě již získaných kompetencí (třeba jen intuitivně, nevědomě), může být další vzdělávání v této oblasti o něco jednodušší. A co si budeme nalhávat, úměrně tomu i zábavnější.

---

PLÁTENÍK, Petr (ed.), BEDNAŘÍK, Pavel; ČERNÍK, Jan; FOREJT, Jiří; HLAVICOVÁ, Lucie; NOVÁ, Tereza et al. Filmouka: průvodce světem filmu a audiovize. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2023. ISBN 978-80-244-6368-1.