DOK.REVUE

Jediný český časopis o dokumentu

Německý zákon o podpoře audiovize

18. 5. 2023

Filmförderungsgesetz (FFG)

Filmförderungsgesetz 2022 und ergänzende Vorschriften

Förderung der Filmproduktion
Abschnitt 1 
Projektfilmförderung

§ 59a Ökologisch nachhaltige Herstellung von Filmen

(1) Förderhilfen gemäß § 59 werden nur gewährt, wenn bei der Herstellung des Films wirksame Maßnahmen zur Förderung der ökologischen Nachhaltigkeit getroffen werden. 
(2) Die Einzelheiten hierzu regelt eine Richtlinie des Verwaltungsrats unter zwingender Berücksichtigung von § 2 Satz 1 Nummer 8.

Orientační strojový překlad: 
§ 59a Ekologicky udržitelná výroba filmů

(1) Finanční podpora podle § 59 se poskytne pouze tehdy, pokud jsou při výrobě filmu přijata účinná opatření na podporu ekologické udržitelnosti. 
(2) Podrobnosti v tomto směru upraví správní rada pokynem, přičemž závazně zohlední § 2, větu první, číslo 8.

§ 2 Satz 1 Nummer 8.

Die Filmförderungsanstalt hat die Aufgabe,

Překlad: German federal film board má za úkol

auf eine Abstimmung und Koordinierung der Filmförderung des Bundes und der Länder hinzuwirken und

Překlad: usilovat o harmonizaci a koordinaci financování filmů spolkovou vládou a spolkovými zeměmi a

1.
Maßnahmen zur Förderung des deutschen Films und zur Verbesserung der Struktur der deutschen Filmwirtschaft einschließlich der Kinos durchzuführen;

Překlad: zavedení opatření na podporu německého filmu a zlepšení struktury německého filmového průmyslu, včetně kin;

2.
die gesamtwirtschaftlichen Belange der Filmwirtschaft in Deutschland unter Berücksichtigung ökologischer Belange zu unterstützen, insbesondere durch Maßnahmen zur Marktforschung, zur Bekämpfung der Verletzung von Urheber- und Leistungsschutzrechten und zur Filmbildung junger Menschen;

Překlad: Podpora celkových hospodářských zájmů filmového průmyslu v Německu s ohledem na ekologické záležitosti, zejména prostřednictvím opatření v oblasti tržního výzkumu, boje proti porušování autorských práv a práv na ochranu výkonů a podpory filmového vzdělávání mladých lidí.

3.
die Digitalisierung zum Zweck des Erhalts und der Zugänglichmachung des deutschen Filmerbes zu unterstützen;

Překlad: Podpora digitalizace s cílem zachování a zpřístupnění německého filmového dědictví.

4.
die internationale Orientierung des deutschen Filmschaffens und die Grundlagen für die Verbreitung und marktgerechte Auswertung des deutschen Films im Inland und seine wirtschaftliche und kulturelle Ausstrahlung im Ausland zu verbessern;

Překlad: Zlepšit mezinárodní orientaci německé filmové tvorby a základ pro šíření a tržně orientované využití německého filmu doma a jeho hospodářský a kulturní dopad v zahraničí;

5.
deutsch-ausländische Gemeinschaftsproduktionen zu unterstützen;

Překlad: podporovat společné německo-zahraniční produkce;

6.
die Zusammenarbeit zwischen der Filmwirtschaft und den Fernsehveranstaltern zur Stärkung des deutschen Kinofilms zu unterstützen;

Překlad: podporovat spolupráci mezi filmovým průmyslem a televizními vysílateli s cílem posílit německou kinematografii;

7.
die Bundesregierung in zentralen Fragen der Belange des deutschen Films zu beraten, insbesondere im Hinblick auf die Unterstützung der Filmwirtschaft und auf die Harmonisierung der Maßnahmen auf dem Gebiet des Filmwesens innerhalb der Europäischen Union;

Překlad: radit spolkové vládě v ústředních otázkách týkajících se zájmů německého filmu, zejména pokud jde o podporu filmového průmyslu a harmonizaci opatření v oblasti filmu v rámci Evropské unie;

8.
auf eine Abstimmung und Koordinierung der Filmförderung des Bundes und der Länder hinzuwirken und

Překlad: podporovat koordinaci a soudržnost filmové podpory mezi federálními úrovněmi a jednotlivými zeměmi a

9.
darauf hinzuwirken, dass in der Filmwirtschaft eingesetztes Personal zu sozialverträglichen und fairen Bedingungen beschäftigt wird.

Překlad: usilovat o to, aby pracovníci zaměstnaní ve filmovém průmyslu byli zaměstnáni za sociálně přijatelných a spravedlivých podmínek.

2Die Filmförderungsanstalt wirkt bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben auf die Belange der Geschlechtergerechtigkeit, der Menschen mit Behinderung und auf Belange der Diversität hin.

Překlad: 2German federal film Board při plnění svých úkolů dbá na rovnost žen a mužů, na osoby se zdravotním postižením a na rozmanitost.


Producenti, kteří dostanou podporu, musí také používat kalkulačku CO2, aby zjistili emise skleníkových plynů způsobené výrobou jejich filmů (článek 67, věta 12, FFG 2022).

§ 67
Bewilligung

(12) Der Hersteller muss den durch die Produktion des Films verursachten Ausstoß von Treibhausgasen mittels eines CO2-Rechners nachweisen.

Překlad: 12) Producent musí doložit emise skleníkových plynů způsobených výrobou filmu pomocí CO2 kalkulačky.

Teil A
Anforderungen an die Anträge und die ihnen beizufügenden Unterlagen sowie Zeitpunkt, Art und Form der Verwendungsnachweise

Překlad: Část A: Požadavky na žádosti a přiložené dokumenty, časový okamžik, forma a podmínky pro použití dokladů o využití finančních prostředků.

Auszahlungsvoraussetzungen
(1) Vor der Auszahlung ist der FFA nachzuweisen, dass innerhalb der vorgesehenen Drehzeit die im Darlehensantrag in der Stab- und Besetzungsliste als Voraussetzung für den Zuerkennungsbeschluss der Kommission für Produktions- und Drehbuchförderung genannten Mitwirkenden beschäftigt werden. Dies gilt insbesondere für den/die Regisseur/in, die Hauptdarsteller/innen sowie den/die Kameramann/frau. Abweichungen in Bezug auf die genannten Mitwirkenden bedürfen der Einwilligung der Kommission für Produktions- und Drehbuchförderung.

Překlad: Před výplatou je nutné doložit FFA (Filmförderungsanstalt) doklad o zaměstnání osob, které jsou uvedeny ve žádosti o půjčku ve scénáři a seznamu obsazení jako předpoklad pro rozhodnutí komise pro podporu produkce a scénáře. Týká se to zejména režiséra/režisérky, hlavních herců/hercí a kameramana/kameramanky. Odchylky týkající se uvedených účastníků vyžadují souhlas komise pro podporu produkce a scénáře.

(2) Der/die Hersteller/in des Films muss die FFA spätestens bis zur Auszahlung der Schlussrate darüber informieren, ob auf das für die Produktionsdauer des Films beschäftigte Personal ein Branchentarifvertrag anwendbar ist oder auf anderem Weg die Einhaltung entsprechender sozialer Standards vereinbart wurde.
Der/die Hersteller/in des Films muss der FFA spätestens bis zur Auszahlung der Schlussrate den durch die Produktion des Films verursachten Ausstoß von Treibhausgasen mittels eines CO2- Rechners nachweisen.

Překlad: Producent filmu je povinen nejpozději v okamžiku vyplacení poslední splátky informovat FFA o tom, zda se na pracovníky zaměstnané po dobu výroby filmu vztahuje odvětvová kolektivní smlouva, nebo zda bylo dodržování odpovídajících sociálních standardů dohodnuto jiným způsobem.
Výrobce filmu musí nejpozději v okamžiku vyplacení poslední splátky předložit FFA důkaz o emisích skleníkových plynů způsobených výrobou filmu prostřednictvím kalkulátoru CO2.