DOK.REVUE

Jediný český časopis o dokumentu

Gentrifikace jako příčina <b><i>Smrti města</i></b>Death of a City

média a dokument 2.0

Gentrifikace jako příčina Smrti města

27. 10. 2022 / AUTOR: Viktor Strmiska

Jedním z charakteristik filmových festivalů, a to zejména těch dokumentárních, je budování a posilování vztahů komunit, a to díky filmům, které otevírají témata a různé společenské problémy, jež daná komunita aktuálně řeší. Tímto filmem je pro obyvatele Lisabonu například Death of a City, který byl uveden na letošním 20. ročníku festivalu DocLisboa. Režisér João Rosas se navrací z Londýna, kde studoval filmovou školu a natočil zde také film Birth of a City. Jak lze vidět, motiv města a proces jeho proměny je pro Rosase klíčový, zejména když se jedná o jeho rodný Lisabon.

Death of a City rozkrývá problém gentrifikace, tedy transformace dělnických čtvrtí či nevyužívaných prostor vnitřních měst na rezidenční nebo komerční oblasti vyšších tříd.1) Dle Vojtěcha Kalába gentrifikace do určité míry eliminuje problémy, jež přináší model zvaný sídelní kaše, kdy se město rozrůstá do okolní krajiny. Současně umožňuje řešit problémy spojené s dopravním uspořádáním či sociální atomizací předměstí. Stále však s sebou nese problémy jiné, například ignoruje separaci dle příjmových kategorií či dokonce vytváří podmínky pro sociální nespravedlnost. Ta má často formu nuceného vystěhování chudších vrstev obyvatelstva. Podobně jako u sídelní kaše dochází k separaci rozdílných vrstev, avšak způsobem, který není zcela humánní.2)

Režisér João Rosas ke kritice tohoto fenoménu zaujal postoj sociologa, díky čemuž objevuje konkrétní problémy, které gentrifikace v Lisabonu vytváří. Přesněji se zaměřuje na dělníky, kteří jsou stavebními společnostmi najímáni na demolice a stavby nových obydlí. Rosas v rozhovoru u příležitosti uvedení snímku na lisabonském festivalu uvedl, že byl právě osloven jednou z těchto společností, aby zdokumentoval pracovní proces na stavbách.3) Díky tomu se dostal k příběhům dělníků a mohl pozorovat vztahy mezi nimi, jejich nadřízenými či společnostmi. Tyto společnosti je velmi často posílají na různé stavby a dělníci se na stavbách velmi rychle střídají. Tím se mezi nimi vytvářejí velmi slabé vazby a často vůbec nevědí, s kým vlastně pracují. João Rosas jako sociolog vede bádání směrem od obecnějšího objektu zájmu ke konkrétnějšímu. Nejdříve se zabývá městem, následně konkrétními místy staveb a posléze se snaží prozkoumat jednotlivé dělníky. Poslední zaměření se mu však daří jen částečně, což i sám potvrzuje. Je to dáno právě zmíněným nastavením firem, které neustále posílají své pracovníky na jiná místa, a Rosas tak ve většině případů nemůže prozkoumat jednotlivé příběhy lidí do takové hloubky, jak zpočátku zamýšlel. Z filmu je však patrné, že i přes tyto problémy je prostředí staveb velmi přátelské, což Rosas ještě podtrhuje ve zmíněném rozhovoru.

<b><i>Death of a City</i></b>

Death of a City zaostřil na problematiku gentrifikace, která pro mnohé znamená spíše pozitivní řešení krize suburbanizace.4) Rosas však v této případové studii zaměřené na svět stavebních dělníků poodkrývá další problémy, který model gentrifikace přináší. V tomto konkrétním případě totiž nedochází k nucené separaci pouze vyšších vrstev obyvatelstva od nižších, ale také k separaci jednotlivců v rámci stejné (nižší) třídy, která se však tomuto příkoří snaží, možná i neuvědoměle, bránit, a to vytvářením přátelštějšího prostředí, v němž mohou jednotlivci snadněji budovat vzájemné vztahy. Avšak podobně jako budovy stavěné z komerčních důvodů se i vazby mezi zástupci nižších tříd ve jménu gentrifikace budují a demolují ve stejném tempu. „Smrt města“ tak netkví pouze v rychlé proměně jeho vizáže, ale především v roztříštění společnosti, a to na mnoha úrovních.

---

Poznámky

1) LEES, Loreta, Tom Slater, Elvin Wyly. Gentrification. New York: Routledge, 2007, s. XV.

2) KALÁB, Vojtěch. Gentrifikace – samozřejmé řešení krize suburbanizace?. Brno, 2012. Bakalářská práce. Fakulta sociálních studií Masarykovy Univerzity. Vedoucí práce Slavomíra Ferenčuhová.

3) Joana de Sousa interviews João Rosas, director of "Death of a City". [Vid. 30. 10. 2022]. Dostupné z: https://doclisboa.org/2022/en/news/interview-with-joao-rosas/ 

4) KALÁB, Vojtěch. Gentrifikace – samozřejmé řešení krize suburbanizace?. Brno, 2012. Bakalářská práce. Fakulta sociálních studií Masarykovy Univerzity. Vedoucí práce Slavomíra Ferenčuhová.


​​​Text vznikl v rámci workshopu Média a dokument 2.0, který byl podpořen z Fondů EHP a Norska 2014–2021.